Friday, July 25, 2008

Tajuk 2: Konsep-konsep Asas

•ZT1042 HUBUNGAN ETNIK
•TAJUK 2
•KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
•TAJUK 2: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
•2.0 Hasil pembelajaran
•Mendefinisikan konsep-konsep asas HE
•Menjelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas HE dalam masyarakat majmuk Malaysia.
•Menghuraikan sekurang-kurangnya dua konsep asas HE dalam masyarakat Malaysia.
•2.1 Pengenalan
•Usaha memupuk perpaduan, terutama melalui sistem pendidikan.
•Untuk faham secara mendalam, perlu kenali konsep-konsep asas HE.
•Tiga konsep penting:
–masyarakat,
–budaya,
–perpaduan
•2.2 Konsep masyarakat
•Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan)
•Kebudayaan tidak wujud tanpa adanya masyarakat
•Proses mewariskan budaya: generasi yang menurunkan budaya, dan generasi yang menerima budaya.
•2.2 Konsep masyarakat
Perlu fahami konsep masyarakat sebab:
•Untuk kelangsungan hidup, tiada pilihan lain melainkan hidup bermasyarakat.
•Memahami cara hidup bermasyarakat
•Memahami budaya masyarakat sendiri & lain
•Untuk memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan lain.
•2.2 Konsep masyarakat
Ciri-ciri utama masyarakat:
•Berkelompok
•Berbudaya
•Mengalami perubahan
•Berinteraksi
•Mempunyai kepimpinan
•Mempunyai aturan sosialnya.
•2.2 Konsep masyarakat
Masyarakat Malaysia ≠ bangsa Malaysia
•Masyarakat Malaysia- kelompok manusia yang hidup di Malaysia (konsep payung)
•Bangsa Malaysia- bangsa idaman berteraskan hubungan kaum yang harmonis (seperti dalam Wawasan 2020)
•2.2 Konsep Masyarakat
•2.2.1 Konsep etnik, etnisiti dan etnosentrisme
Konsep Etnik
•Definisi- sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam (adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dll.)
•Ada kaitan dengan konsep-konsep ras dan bangsa
•Konsep ras/bangsa – ciri fizikal/biologi
•2.2.1 Konsep etnik, etnisiti dan etnosentrisme
•Etnosentrik – anggap etnik sendiri lebih baik
•Konsep etnik membentuk konsep:
–Etnisiti: rasa kekitaan kumpulan etnik
–Etnosentrisme: melihat kelompok etnik lain menerusi kacamata etnik sendiri
•2.2.2 Konsep ras & rasisme
Ras:
•berdasarkan ciri kolektif seperti fizikal/biologi berdasarkan warna (kulit, mata, rambut, dsb.)
Rasisme
•Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok lain berdasarkan perbezaan fizikal
•2.2.2 Konsep ras & rasisme
•Rasisme wujud pada dua tahap
–Tahap individu – kepercayaan individu
–Tahap institusi – tersirat dalam struktur sosial
•2.2.3 Konsep prejudis dan stereotaip
Prejudis
•Pandangan negatif mengenai ahli kumpulan etnik lain
•Tidak diluahkan secara terbuka
•Tidak berasaskan fakta yang jelas, tepat, dan mencukupi
•Prejudis yang kuat sukar diubah walaupun dengan fakta yang kukuh.
•2.2.3 Konsep prejudis dan stereotaip
Stereotaip
•Definisi:
–Kenyataan umum yang tentang sesuatu kumpulan etnik
–Gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik
•Kesan: pandang rendah -> bataskan interaksi -> semangat perkauman
•2.2.4 Konsep diskriminasi
•Pandangan, pemikiran, dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap kelompok etnik yang lain
•Membandingbeza berdasarkan ciri-ciri etnik
•Manifestasi:
–Mengelakkan diri daripada etnik yang diprasangka
–Pembersihan etnik (ethnic cleansing)
•2.3 Konsep budaya
•‘budhi’ + ‘daya’ = ‘budaya’
•“the way of life of a people’ (Dictionary of Philosophy, 1996)
•Kemajuan fikiran, akal budi, berkelakuan dsb. (definisi Kamus Dewan, 2005)
•Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, ekonomi, politik, kepercayaan, etc.
•2.3 Konsep budaya
•Budaya boleh dibahagikan kepada dua:
–Budaya kebendaan: peralatan , kelengkapan hidup
–Budaya bukan kebendaan: kepercayaan, adat istiadat, undang-undang.
•Dua peranan utama bagi pembentukan budaya:
–Wujudkan identiti
–Memupuk kesedaran kebangsaan
•2.3 Konsep budaya
Ciri-ciri penting bagi sesuatu budaya:
•Boleh dipelajari
•Boleh dikongsi
•Bersifat sejagat
•Boleh diwarisi
•Berubah-ubah
•Mempunyai unsur simbolik
•Adanya pandangan semesta
•2.4 Konsep perpaduan,integrasi
Perpaduan
•Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama
Integrasi
•Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah
•2.4 Konsep perpaduan,integrasi
Unsur Integrasi
•Integrasi wilayah
(MB + MT, PT + PB)
•Integrasi ekonomi
•Integrasi kebudayaan
•Integrasi sosial
•Integrasi pendidikan
•Integrasi politik
•2.4 Konsep Perpaduan & Integrasi
•2.4.1 Konsep segregasi
•Pengasingan: sekolah, tempat tinggal, pengangkutan, kemudahan awam.
•Contoh: Dasar Aparteid di Afrika Selatan (1948-1994)
A B C
•2.4.2 Konsep akomodasi
•Pertahan budaya etnik sendiri, hormati kumpulan etnik lain
•Contoh
–Malaysia: MCIL
–Switzerland: JIP
A + B + C = A + B + C
•2.4.3 Konsep akulturasi
•Satu proses penerimaan unsur budaya lain
•Unsur dari budaya asing diterima dan diolah dalam budaya sendiri
•Tidak menyebabkan kehilangan identiti asal penerima
•Contoh: talileher, angpau, makanan.
Abc + Bac + Cab
•2.4.4 Konsep asimilasi
•Satu proses percantuman antara etnik berlainan budaya
•Contoh: Melayu di Thailand, Cina di Kelantan, Baba dan Nyonya
•Berlaku bila ada interaksi yang erat untuk tempoh yang lama
A + B + C = A
•2.4.5 Konsep amalgamasi
•Terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru.
•Cara utama ialah melalui perkahwinan campur
•Membentuk generasi atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal.
A + B + C = D
•Konsep integrasi
•2.5 Pengalaman Malaysia
Langkah-langkah kerajaan
•JPNIN
•Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan Jawatankuasa Perpaduan Negara
•Memperkenalkan pelbagai dasar cth. DEB, DPK. Binaan berunsur CIA
•Kekkwa
•2.6 Kesimpulan
•Konsep HE wajar dilihat dari sudut luaran dan dalaman
•Berteraskan budaya penduduk asal, unsur budaya lain yang sesuai boleh diterima.
•2.0 Hasil pembelajaran: semakan
•Definisikan setiap satu daripada konsep-konsep asas HE
•Jelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas HE dalam masyarakat majmuk Malaysia.
•Huraikan sekurang-kurangnya dua konsep asas HE dalam masyarakat Malaysia.

3 comments:

HizRyanz said...

Terima Kasih atas maklumat yang dipublishkan...

Boleh x huraikan dengan lebih mendalam mengenai setiap topik.

student~ said...

Salam lecturer:
Ade tip x untuk soalan final exam..
hehe (",)

My blog :p

My Blogger template collections

Anonymous said...

nie ke tips final...